Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12 / 2018

 Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59,949,2203) oraz art. 149,155, 165 i 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r.,poz. 60, 949, 2203)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/19 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych określa się następujące terminy:

Szkoły ponadgimnazjalne oraz ponadpodstawowe

  1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 23 lipca 2018 r. godz. 12:00.
  2. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 maja 2018r. do dnia 7 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 25 lipca 2018 r. godz. 12:00.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 8 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 lipca 2018 r. godz. 12:00 .
  4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 22 czerwca 2018 r.do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 12:00.
  5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów – w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco w trakcie składania wniosków do dnia 27 czerwca 2018 r.oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018 r.
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.
  7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 czerwca 2018r. godz. 12:00do dnia 13 lipca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.
  8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 12 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 r. godz. 12:00oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. godz. 15:00.
  9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 lipca 2018 r. do godz. 12:00oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.
  10. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 20 lipca 2018 r. od godz. 12:00oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

 

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 1 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składanie dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Łódzki Kurator Oświaty określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2018/19. Terminy te zostały ustalone z zachowaniem wymagań ustawowych określonych w szczególności w art. 20t i art. 20 zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz 2198 z późn. zm.) oraz art. 150 ust 7 i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Ustalając termin ogłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przewidziany został 14-dniowy termin zastrzeżony dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach kandydatów, zgodnie z art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w zaleceniach zawartych w pismach Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2017 r. znak DKO-WOK.4030.55.2017.JG oraz z dnia 29 stycznia 2018 r. znak DKO-WOK.4030.12.2018.JG.

Wynika z nich, iż termin ogłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych musi być wyznaczony po upływie co najmniej 14 dni od ostatniego dnia przewidzianego na przedłożenie przez komisje rekrutacyjną prośby do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o weryfikację złożonych oświadczeń. W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nieprzestrzeganie terminów ustawowych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym jest rażącym naruszeniem prawa oświatowego i stanowić może podstawę do unieważnienia całego postępowania.