Kalendarzyk 2018
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 21 maja do 20 czerwca 2018r. do godz.12.00

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 12.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

12 lipca 2018r. do godz. 12.00

Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy:

22 czerwca 2018r. godz. 12.00 do 13 lipca 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 12 lipca godz. 12.00 do 19 lipca 2018r. do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna
20 lipca 2018r. godz. 12.00